Allmänna villkor

§1 Information om oss

Min Bio är en internetbaserad filmtjänst som tillhandahålls av Nordisk Film Distribution A/S ("Nordisk Film", "vi" eller "oss"). Vi finns registrerade i Danmark med org.nr. 13 51 30 74 och vår adress är: Min Bio, Nordisk Film Distribution A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby, Danmark.

§2 Användarvillkor

Dessa allmänna villkor (”Användarvillkor”) gäller alla användare av Min Bio (”www.minbio.se”). Användarvillkoren är ett rättsligt bindande avtal mellan dig (”användaren” eller ”kunden”) och Nordisk Film gällande din prenumeration på Min Bio från det tillfälle du bekräftar din beställning.

Du är personligt ansvarig för att uppfylla dessa Användarvillkor och får således inte överlåta ansvaret till tredje part. Det är därför viktigt att du noga läser igenom dessa Användarvillkor och accepterar dem innan du bekräftar din beställning och använder tjänsten Min Bio. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att följa Användarvillkoren har du inte längre rätt att använda Min Bio.

§3 Prenumeration på Min Bio

Du kan få tillgång till Min Bio genom månads-, halvårs, eller helårsprenumerationer. Du tecknar en prenumeration på vår webbplats www.minbio.se (”webbplatsen”), där du registrerar dig med dina personuppgifter (namn och e-postadress), lösenord och din betalningsinformation. Därefter måste du acceptera dessa Användarvillkor och slutligen bekräfta din beställning. Efter detta får du en bekräftelse på att din beställning har accepterats. Du kan också prenumerera på Min Bio via iTunes.

Prenumerationen betalas månadsvis i förskott tills du avbeställer. Varje månad som du prenumererar utgör Prenumerationsperioden.

För att abonnera på Min Bio måste du:

(a) ha fyllt 18 år;

(b) vara bosatt i Sverige, Norge, Finland eller Danmark inkl. Färöarna och Grönland (”Området”);

(c) kunna genomgå sedvanlig kreditvärdering;

(d) inneha ett giltigt kredit- eller betalkort som kan användas vid betalning via Internet;

(e) bekräfta att de personuppgifter du har angivit vid registreringen är sanningsenliga och korrekta. Om dina uppgifter ändras vid en senare tidpunkt ska du genast meddela Nordisk Film detta;

(f) endast använda Min Bio inom Området. Av upphovsrättsliga och andra rättsliga skäl får du inte använda Min Bio utanför Området. Nordisk Film ansvarar på intet sätt för omkostnader, överträdelser eller annat som orsakas av att du försöker använda Min Bio utanför Området;

(g) endast använda Min Bio för personligt och privat bruk, inte för offentligt eller kommersiella ändamål;

(h) för egen betalning skaffa dig antingen ett lämpligt mobilt nätverk och/eller bredbandsuppkoppling till Internet;

(i) på inget sätt använda Min Bio på olagligt eller olämpligt sätt och ej heller tillåta någon annan att göra detta.

§4 Krav på utrustning, system och anslutning

Kvaliteten på mottagningen av Min Bio beror på din utrustning, ditt system och din anslutning. Innan du använder Min Bio måste du själv försäkra dig om att du har nödvändig utrustning, system och anslutning för att kunna använda Min Bio korrekt.

Minimikrav på system och uppkoppling specificeras i §28 Systemkrav. Uppfyllandet av minimikrav på system och uppkoppling är dock ingen garanti för att du alltid kan använda Min Bio. Du accepterar att åtkomsten till Min Bio kan påverkas av överbelastning på Internet eller problem med nätverk, ISP, mjukvara, elektronik, hårdvara eller kommunikation, och att Nordisk Film inte ansvarar för sådana problem eller skador de kan ha orsakat.

Det anges i §28 Systemkrav vilka enheter Min Bio kan användas på. Nordisk Film garanterar således inte andra enheters prestationsförmåga, kvalitet eller kompatibilitet med Min Bio.

Du har endast rätt att registrera och använda Min Bio på fem (5) enheter

§5 Säkerhet: e-postadress och lösenord

När du registrerar dig ombeds du upplysa din e-postadress och ditt lösenord. Du måste hålla denna information hemlig och du får inte de den vidare till tredje part. E-postadressen och lösenordet får endast användas av dig och endast på upp till fem (5) enheter.

Nordisk Film har rätt att när som helst, men med skäligt varsel, begära att du ändrar ditt lösenord. Du är medveten om och accepterar att en sådan ändring kan orsaka att du tillfälligt mister tillgång till Min Bio. Om du misstänker att din e-postadress och/eller ditt lösenord används av tredje part måste du genast kontakta Nordisk Film och ändra ditt lösenord.

Om Nordisk Film har anledning att anta att e-postadressen och/eller lösenordet har missbrukats av en obehörig person, har Nordisk Film rätt att genast blockera ditt konto hos Min Bio och/eller göra Min Bio otillgänglig för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt obehörig åtkomst.

§6 E-postadress och meddelanden

Meddelanden och information från Nordisk Film skickas till den e-postadress som angavs vid registreringen. Om du ändrar din e-postadress måste du omgående uppdatera den på Webbplatsen under "Mitt konto". Nordisk Film har rätt att använda den senast angivna e-postadressen som kundadress.

Information från Nordisk Film innehåller bl.a. ordererkännanden, meddelanden om prenumerationen häribland varsling om väsentliga ändringar av Användarvillkoren, meddelanden om försenad inbetalning osv.

§7 Betalning och dröjsmål

Prenumerationen betalas i förskott från det betalningskort du har angett i din registrering. Information om dina tidigare beställningar hittar du på Webbplatsen under "Mitt konto". Du garanterar att det finns tillräckliga medel för att täcka prenumerationsavgiften när den förfaller till betalning.

Observera att det i vissa fall kan reserveras ett belopp på ditt kort á 0,1 kr i samband med köpet av prenumeration. Denna summa återbetalas inom några dagar.

Vid försenad betalning får du ett e-brev från oss med upplysning om att betalningen inte skett i rätt tid. Försenad betalning ger Nordisk Film rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallna belopp enligt räntelagen. Nordisk Film har dessutom rätt att stänga av eller begränsa din åtkomst till Min Bio. Om din betalning inte registrerats 10 dagar efter förfallodagen har Nordisk Film dessutom rätt att säga upp din prenumeration med omedelbar verkan.

Vi accepterar följande kredit- och betalkort:

visa128-1-64x43.png visaelectron128-64x43.png master128-64x43.png cards-64x43.png

§8 Priser

Prenumerationen debiteras den kostnad som är gällande vid debitering. Prislista finns på Webbplatsen.

Prenumerationspriset kan ändras enligt villkor angivna under: §9 Prisändringar. 

Med förbehåll för dina rättigheter enligt: §15 Ångerrätt, återbetalas inga köp och Nordisk Film ger ingen kredit eller återbetalning om du inte, eller endast delvis, har använt Min Bio.

§9 Prisändringar

Om prenumerationspriset ändras ska Nordisk Film ge dig minst 30 dagars varsel via e-post samt publicera ändringen på Webbplatsen. En ändring får dock ske med kortare varsel om Nordisk Films kostnader för att göra Min Bio tillgänglig ökar på grund av ändrade skatter eller generella prisstigningar, valutaförändringar, ändring av avgifter i förhållande till tredje part, myndighetsbeslut eller ändring av lag eller författning, så länge prisändringen inte är större än kostnadsökningen. En ändring av pris inkluderar också införande av fasta avgifter.

Även om en prisändring träder i kraft under en gällande Prenumerationsperiod, kommer du inte att betala det ändrade priset förrän från och med följande Prenumerationsperiod.

Om du inte accepterar prisändringen kan du säga upp din prenumeration innan din nuvarande Prenumerationsperiod upphör och innan den nya perioden med prisändringen träder i kraft. Se under §13 Uppsägning av din prenumeration på Min Bio för mer info om hur du avslutar din prenumeration.

Avslutar du inte din prenumeration enligt ovan har du accepterat prisändringen.

§10 Gratis provperiod

I speciella erbjudanden och perioder kan Nordisk Film erbjuda nya kunder en gratis provperiod på Min Bio (”Erbjudandet”)- Erbjudandet är därför INTE generellt för nya medlemmar på minbio.se. För att utnyttja Erbjudandet måste du uppfylla följande krav:

 1. Du har inte prenumererat på Min Bio de senaste sex (6) månaderna;
 2. Du eller någon annan i ditt hushåll har inte tidigare utnyttjat Erbjudandet eller något annat, liknande kampanjerbjudande.

Erbjudandet ger dig rätt att utnyttja Min Bio utan extra kostnad under en given period (”Erbjudandeperioden”), som börjar när du har läst Erbjudandet, angett betalningsinformation på Webbplatsen och bekräftat beställningen.

När Erbjudandeperioden upphör kommer du att debiteras prenumeration till det pris som anges på Webbplatsen såvida du inte aktivt säger upp din prenumeration. Om du beslutar att inte bli betalande kund, ska prenumerationen sägas upp innan Erbjudandeperioden upphör. Se §13 Uppsägning av din prenumeration på Min Bio för info om hur du avslutar din prenumeration.

§11 Ändring av innehållet på Min Bio

Innehållet på Min Bio kan ändras så att serier och/eller filmer tas bort och/eller läggs till.

§12 Automatisk förlängning av prenumerationen

När du abonnerar på Min Bio förlängs din prenumeration automatiskt månadsvis i slutet på din Prenumerationsperiod, och Nordisk Film fortsätter att dra betalning månadsvis från ditt betalningskort tills du säger upp din prenumeration.

§13 Uppsägning av din prenumeration på Min Bio

Sättet du avslutar din prenumeration skiljer sig åt beroende på om du tecknade prenumerationen via Min Bios webbplats, dvs www.minbio.se (via PC, Android- eller Kurio-enheter), eller via iTunes med ditt Apple-ID (på Apple-enheter).

Avsluta en prenumeration som tecknats via en PC, en Android- eller en Kurio-enhet

Prenumerationer som tecknats via en PC, en Android- eller en Kurio-enhet avslutas på vår webbplats, www.minbio.se. Gör så här:

Logga in med användaren (e-postadress samt lösenord) du tecknade prenumerationen med.

 1. Klicka först på ”Mitt konto” i översta högra hörnet och sedan på ”Hantera prenumerationer”.
 2. Klicka på ”Säg upp prenumerationen”.
 3. Ange varför du väljer att lämna Min Bio och bekräfta uppsägningen.
 4. Kontrollera att det står ”Stoppad” under status.

Din prenumeration upphör på den nuvarande prenumerationsperiodens slutdatum.

Avsluta en prenumeration via iTunes

Avslutande av prenumerationer hanteras via ditt Apple-ID. Gör så här:

 1. Gå till App Store i din iPhone eller iPad och tryck på ”I Blickfånget”.
 2. Längst ned på sidan trycker du på Apple-ID.
 3. Välj sedan ”Visa Apple-ID” och ange ditt lösenord.
 4. Under ”Hantera prenumerationer” stänger du av den automatiska förnyelsen. 

Prenumerationen är avslutad och kommer därefter inte att förnyas.

Du betalar Min Bio i löpande prenumerationer fram till dess att du aktivt avslutar prenumerationen. Månadsprenumerationen har en uppsägningstid på en (1) månad. Halvårs- och helårsprenumerationer betalas i förskott (totala beloppet för prenumerationsperioden) och kan avslutas efter 6 månader. Perioden du betalar för refereras till som ”Prenumerationsperioden”.

§14 Uppsägning av Nordisk Film 

Nordisk Film förbehåller sig rätten att när som helst säga upp avtalet.

Om Nordisk Film säger upp avtalet får du efter Nordisk Films val antingen:

(a) åtkomst till Min Bio under resten av innevarande Prenumerationsperiod, men din prenumeration kommer inte att förnyas

eller;

(b) erhålla en proportionell återbetalning av prenumerationsbetalningen för innevarande Prenumerationsperiod.

Därutöver förbehåller sig Nordisk Film rätten till att begränsa, upphäva eller avbryta din åtkomst till Min Bio när det handlar om:

(a) obehörig eller misstänkt obehörig användning av Min Bio;

(b) underlåtenhet att följa dessa Användervillkor;

(c) dröjsmål med betalning mer än 10 dagar efter förfallodagen.

I ovanstående fall har Nordisk Film därutöver rätt att med omedelbar verkan uppsäga avtalet och återstående prenumerationsbetalningar förfaller genast till betalning till Nordisk Film

§15 Ångerrätt

Om du har ingått avtal med Min Bio via Internet och du ändrar mening om din prenumeration så har du i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar och få full återbetalning. Fristen för ångerrätt träder i kraft så snart du har fått en bekräftelse på din registrering. 

Observera att din ångerrätt endast gäller till dess att du nyttjar din prenumeration. Du nyttjar prenumerationen från dess att du loggar in på Min Bio och spelar upp din första film eller ditt första avsnitt. När du nyttjar din prenumeration gör du därmed avkall på din ångerrätt.

För att ångra din beställning ska du sända ett e-brev till Min Bios kundtjänst senast 14 dagar efter att fristen börjat. Skriv till support@minbio.se.

 

§16 Immateriella rättigheter

Allt innehåll i Min Bio är upphovsrättsligt skyddat material som ägs av eller har givits licens för åt Nordisk Film. Nordisk Film ger dig uteslutande en icke-exklusive, ej överlåtbar och begränsad åtkomst av materialet för personligt och privat bruk (och får inte användas kommersiellt) som förutsätter att du inte:

(a) kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, gör offentligt, utsänder, distribuerar eller skickar eller gör innehållet i Min Bio tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta;

(b) laddar ned, vidarebefordrar eller delar med dig något av innehållet från Min Bio, skaffar åtkomst till innehållet från en enhet som inte är registrerad av dig eller tar ut avgift för att titta på Min Bio;

(c) kringgår, modifierar, avlägsnar, dekompilerar, demonterar, rekonstruerar, skapar härledda produkter, tar isär, ändrar eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion eller kryptering eller annan teknologi eller programvara som är en del av Min Bio.

Överträdelse av dessa bestämmelser är ett brott mot Nordisk Films rättigheter och kommer alltid att betraktas som grov överträdelse och brott mot dessa Villkor, vilket ger Nordisk Film rätt att omedelbart stänga av Min Bio för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande samt att säga upp ditt avtal med omedelbar verkan.

Vi förbehåller oss också rätt att vidtaga juridiska åtgärder mot användare som missbrukar våra immateriella rättigheter eller som på annan sätt missbrukar webbplatsen.

§17 Säkerhet

Du får inte försöka kringgå Nordisk Films säkerhetssystem eller försöka testa Min Bios säkerhetssystem. Du får heller inte använda Min Bio på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta, förringa eller inkräkta på andra användarens utnyttjande av Min Bio. Detta inkluderar att sända eller överföra material som innehåller programvara med virus eller andra datakoder, filer eller program som skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon programvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplat till Min Bio.

Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information på Min Bio. Du får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Min Bio.

Överträdelse av ovanstående anses alltid som ett allvarligt brott mot dessa Villkor, vilket ger Nordisk Film rätt att omedelbart stänga av Min Bio för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande samt att säga upp ditt avtal med omedelbar verkan.

§18 Ansvarsfrihet

På Webbplatsen kan det finnas olika hjälpprogram till ditt förfogande. Nordisk Film ansvarar inte för eventuella fel eller brister på dessa program eller för skador som direkt eller indirekt kan uppstå efter användning av dessa program på Webbplatsen.

Nordisk Film är inte på något sätt ansvarig för kommunikationsproblem, Internetuppkoppling eller problem med nätverk, ISP, mjukvara, elektronik, datorer eller andra orsaker som kan påverka åtkomsten till Min Bio.

Nordisk Film ansvarar heller inte för någon form av förlust som relaterar sig till din användning av innehållet på Webbplatsen. Denna ansvarsfrihet omfattar både direkta och indirekta förluster.

§19 Persondataskydd

De upplysningar du lämnar om dig själv när du använder Webbplatsen behandlas i enlighet med persondatalagen.

Vi handskas förtroligt med de upplysningar du lämnar, och från det ögonblick vi har mottagit dem kan du vara säker på att vi behandlar dem i överensstämmelse med lagen.

Om du vill veta vad vi har registrerat om dig, så har du rätt att få veta detta. Kontakta i så fall Min Bios kundtjänst på: support@minbio.se.

De upplysningar du ger om ditt kredit- eller betalkort sänds i krypterad form till Blue Snap/Plimus och AltaPay, och det innebär att ingen utomstående kan se eller spara upplysningar om dig.

§20 Länkar på vår webbplats

När du använder Webbplatsen kan den innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Nordisk Film har ingen kontroll över dessa webbplatser och tar inget ansvar för dem eller för förluster och skador som skulle kunna orsakas vid användning av dessa webbplatser.

§21 Tvister

Dessa användarvillkor och avtal följer gällande svensk lag. Vid en eventuell tvist mellan Nordisk Film och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten vid en förhandling. Om parterna inte kan enas ska tvisten vara omfattad av icke-exklusiv jurisdiktion i svenska rättsinstanser.

§22 ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOR

Nordisk Film kan när som helst ändra dessa Användarvillkor efter ett varsel på minst en månad. Ändringar varslas med e-post till e-postadress du har registrerat hos oss. Ändringar som inte är till din nackdel kan utan varsel ske genom en publicering på Webbplatsen. Ändringar som är fördelaktiga för dig, exempelvis generella prissänkningar, kan genomföras utan varsel eller publicering.

Om du inte accepterar förändring av Användarvillkoren ska du säga upp din prenumeration innan din Prenumerationsperiod upphör. Se §13 Uppsägning av din prenumeration på Min Bio för mer info om hur du säger upp din prenumeration.

Om du inte säger upp din prenumeration enligt vad som anges ovan, har du accepterar ändringen.

§23 Överlåtelse

Du får inte överlåta avtalet, din prenumeration eller någon del av det till en tredje part. Nordisk Film har rätt att överlåta detta avtal eller delar av det till en tredje part.

§24 Fullständigt avtal

Dessa Användarvillkor utgör det fulla avtalet mellan dig och Nordisk Film gällande din prenumeration på Min Bio och ersätter alla tidigare avtal, både skriftliga och muntliga.

§25 Force majeure

Nordisk Film har inget ansvar för otillgänglighet, avbrott eller annat problem vars orsak ligger utanför Nordisk Films kontroll och som gör det omöjligt att uppfylla dessa Användarvillkor.

§26 Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, får denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltigförklara eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i dessa Användarvillkor.

§27 Avtalstid

Dessa Användarvillkor är gällande från den 10 december 2014.

§28 Systemkrav 

För att du som användare ska få bästa möjliga upplevelse krävs det att din enhet och anslutning uppfyller följande krav:

Operativsystem

Windows/PC

 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller Windows 10

Mac OS

 • Apple Mac OS X 10.5 eller senare

Apple TV

 • Apple TV 4 (tvOS 9.0 eller senare)

Android

 • Android 4.1 eller senare*

*Offline-läge är tillgängligt på Android version 5.0.3 eller senare

IPhone/iPad

 • iOS 10.0 eller senare

PlayStation

 • PS3 eller PS4

Smart tv

 • LG Smart TV
 • Philips Smart TV
 • Samsung Smart TV

Webbläsare

Windows/PC

 • Internet Explorer 8 eller senare
 • Safari 7 eller senare
 • Firefox 33 eller senare
 • Google Chrome 39 eller senare
 • Opera 9.8 eller senare

Mac OS

 • Safari 7 eller senare
 • Firefox 33 eller senare
 • Google Chrome* 39 eller senare

*Google Chrome fungerar endast med Mac OS X 10.6 eller senare

Internetanslutning

Min Bio kräver bredbandsanslutning såsom DSL eller kabel med en nerladdningshastighet på minst 1Mb/s.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk