Allmänna villkor

§1 INFORMATION OM OSS

Min Bio levereras av Nordisk Film Distribution A/S (”Nordisk Film” eller ”vi” eller ”oss”). Vi är registrerade i Danmark under CVR-nummer 13 51 30 74 och vi har vårt kontor på Mosedalvej 14, 2500 Valby, Danmark.

§2 ANVÄNDARVILLKOR OCH -BESTÄMMELSER

Dessa villkor och bestämmelser (”Villkor och Bestämmelser”) gäller för alla användare av Min Bio på www.minbio.se samt därtill hörande applikationer.

Dessa Villkor och Bestämmelser utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Nordisk Film avseende ditt abonnemang på Min Bio från tidpunkten då du bekräftar din beställning. Du är i alla avseenden ansvarig för att följa dessa Villkor och Bestämmelser och kan således inte överföra ansvaret på andra.

Det är därför viktigt att du läser igenom dessa Villkor och Bestämmelser noga och accepterar dem innan du bekräftar din beställning och använder Min Bio.

Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller inte klarar av att följa Villkoren och Bestämmelserna så är du inte berättigad att använda Min Bio.

§3 ABONNEMANG PÅ MIN BIO

Du kan få tillgång till Min Bio genom att abonnera månadsvis, halvårsvis eller helårsvis. Du tecknar ett abonnemang genom att gå in på www.minbio.se (”Hemsidan”), där du måste registrera dig med dina personuppgifter (namn och e-postadress), lösenord samt dina kredit- eller betalkortsuppgifter. Därefter måste du acceptera dessa Villkor och Bestämmelser och till sist acceptera och bekräfta beställningen. Du kommer därpå att få en bekräftelse på din beställning från oss.

Du betalar abonnemanget i förskott tills du avregistrerar dig. Varje period som du betalar för i förskott kallas här ”Abonnemangsperioden”.

För att abonnera på Min Bio måste du:

 1. Vara 18 år eller äldre;
 2. Vara bosatt i Danmark (inkl. Färöarna och Grönland), Norge, Sverige eller Finland ("Territoriet");
 3. Klara en vanlig kreditprövning;
 4. Inneha ett giltigt kredit- eller betalkort som kan användas för betalning via internet;
 5. Intyga att de personuppgifter som du har lämnat i samband med registreringen är sanna och korrekta. Om dina personuppgifter ändras så måste du genast underrätta Nordisk Film om detta;
 6. Bara använda Min Bio i Norden. Du får dock använda ditt abonnemang på semester- och affärsresor inom EU+EES;
 7. Bara använda Min Bio för personligt och privat bruk, inte för kommersiellt eller offentligt bruk;
 8. Försäkra dig om att du har tillgång till antingen ett för ändamålet lämpligt mobilt nätverk och/eller bredbandsinternet på egen bekostnad.
 9. Inte använda Min Bio på olagligt eller olämpligt sätt och inte tillåta någon annan att göra detta;

§4 KRAV PÅ UTRUSTNING, SYSTEM OCH INTERNETFÖRBINDELSER

Min Bios kvalitet är beroende av din utrustning, ditt system och din internetförbindelse. Innan du använder Min Bio måste du själv försäkra dig om att du har den utrustning, de system och den internetförbindelse som krävs för att kunna använda Min Bio korrekt.

Minimikrav på system och internetförbindelse är specificerade i § 28. Uppfyllande av minimikraven gällande system och internetförbindelse är dock ingen garanti för att du alltid kommer att kunna använda Min Bio med framgång. Du accepterar att tillgängligheten på Min Bio kan påverkas av internetfel eller andra nätverks-, ISP-, mjukvaru-, elektronik-, dator-, kommunikationsproblem eller -fel och att Nordisk Film inte är ansvarigt för sådana problem och/eller fel.

Det framgår i § 28 vilka typer av enheter som Min Bio kan användas på. Nordisk Film ger således inte några garantier avseende andra typer av enheters prestanda, kvalitet eller kompatibilitet med Min Bio.

Du har bara rätt att registrera och använda Min Bio på maximalt fem (5) enheter.

§5 E-POSTADRESS OCH LÖSENORD - SÄKERHET

I samband med registreringen blir du ombedd att ange din e-postadress och ditt lösenord. Du måste hålla dessa uppgifter hemliga och du får inte ge dem vidare till någon tredje part. E-postadressen och lösenordet får bara användas av dig.

Nordisk Film har rätt att med rimligt varsel när som helst begära att du ska byta lösenord. Du godtar att en sådan ändring kan orsaka ett tillfälligt avbrott i din tillgång till Min Bio. Om du misstänker att din e-postadress och/eller ditt lösenord används av någon annan så måste du genast underrätta Nordisk Film för att ändra lösenordet. Om det för Nordisk Film finns skäl att anta att e-postadressen och/eller lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukas av en oauktoriserad person så har Nordisk Film rätt att genast avaktivera din tillgång till Min Bio och/eller göra Min Bio otillgängligt för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet användande.

§6 E-POSTADRESS

Meddelanden från Nordisk Film till dig kommer att skickas till den e-postadress som du har angivit vid din registrering. Om du byter e-postadress så måste du därför genast uppdatera den på Hemsidan under "Mitt konto". Nordisk Film har rätt att använda den sist angivna e-postadressen som den korrekta kundadressen.

Meddelanden från Nordisk Film omfattar bl.a. välkomstmeddelande, beställningsbekräftelse, meddelanden om abonnemanget, däribland varsel om väsentliga ändringar av dessa Villkor och Bestämmelser, meddelande om dröjsmål med betalning, driftinformation m.m.

§7 BETALNING OCH DRÖJSMÅL MED BETALNING

Abonnemang betalas i förskott och dras från det kredit- eller betalkort som du har angivit i samband med din registrering. Information om dina tidigare beställningar kan du hitta under "Mitt konto" på Hemsidan. Du försäkrar att du har tillräckliga medel till förfogande på ditt bankkonto för att täcka din betalning när den förfaller.

Vid försenad betalning får du ett e-postmeddelande från oss om att du inte har betalat ditt abonnemang i rätt tid. Försenad betalning ger Nordisk Film rätt att debitera ränta enligt räntelagen. Nordisk Film har dessutom rätt att stänga av eller begränsa din tillgång till eller ditt användande av Min Bio. Dessutom har Nordisk Film rätt att säga upp ditt abonnemang med omedelbar verkan i de fall då du är mer än 10 dagar sen med betalningen.

Abonnemanget kan betalas med de betalningsmedel som Nordisk Film accepterar. På vår hemsida framgår vilka kredit- och betalkort som vi accepterar.

§8 PRISER

Betalning kommer att debiteras enligt det vid alla tillfällen gällande abonnemangspriset som står angivet på hemsidan.

Abonnemangspriset kan ändras enligt vad som framgår i §9 Prisändringar.

Med reservation för dina rättigheter avseende Ångerrätten (se §15) så kan inga betalningar återbetalas och Nordisk Film gör inte återbetalningar eller ger tillgodohavanden i samband med bristande eller partiellt användande av Min Bio.

§9 PRISÄNDRINGAR

Om abonnemangspriset ändras kommer Nordisk Film ge dig minst 30 dagars varsel via e-post samt offentliggöra prisändringen på Hemsidan. En prisändring är dock tillåten med kortare varsel om Nordisk Films kostnader för att göra Min Bio tillgängligt stiger till följd av ändrade skatter eller generella prisökningar, valutakursändringar, ändring av priser till tredje man, beslut från myndigheter eller ändringar i lagstiftning eller i andra bestämmelser och där prisändringen motsvarar ett belopp som inte är större än de ökade kostnaderna. En prisändring omfattar också införandet av avgifter m.m.

Även om en prisändring träder i kraft under en given abonnemangsperiod så kommer du att betala det ändrade priset först för nästkommande abonnemangsperiod.

Om du inte accepterar ändringen av priset måste du säga upp ditt abonnemang före utgången av din nuvarande Abonnemangsperiod, det vill säga före den tidpunkt då du kommer att omfattas av ändringen. För information om hur du säger upp abonnemanget se under §13 Uppsägning av ditt abonnemang på Min Bio nedan.

Om du inte säger upp abonnemanget i enlighet med ovan så anses du ha accepterat prisändringen.

§10 GRATIS PROVPERIOD

I speciella kampanjer och perioder kan Nordisk Film erbjuda nya kunder en gratis provperiod på Min Bio (”Erbjudandet”). Erbjudandet är inte generellt för nya medlemmar på minbio.se. För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du uppfylla följande krav:

 1. Du har mottagit Erbjudandet.
 2. Du har inte varit abonnemangskund hos Min Bio under de senaste 6 månaderna;
 3. Du eller någon annan medlem av ditt hushåll har inte tidigare utnyttjat Erbjudandet eller andra liknande kampanjerbjudanden.

Erbjudandet ger dig rätt att använda Min Bio utan kostnad under en specifik period (”Erbjudandeperioden”), som börjar när du har läst Erbjudandet, lämnat dina kredit- eller betalkortsupplysningar på hemsidan och bekräftat beställningen.

När Erbjudandeperioden löper ut kommer du att debiteras för abonnemanget med de aktuella priser som står angivna på Hemsidan om du inte aktivt väljer att säga upp abonnemanget. Om du väljer att inte bli en betalande kund så måste abonnemanget sägas upp före utgången av Erbjudandeperioden. För information om hur du säger upp abonnemanget se under §13 Uppsägning av ditt abonnemang på Min Bio nedan.

§11 ÄNDRINGAR I INNEHÅLL PÅ MIN BIO

Innehållet på Min Bio ändras emellanåt genom att det tas bort och/eller läggs till tv-serier och/eller filmer.

§12 AUTOMATISK FÖRNYELSE AV ABONNEMANG

När du abonnerar på Min Bio förnyas ditt abonnemang automatiskt i slutet av din Abonnemangsperiod och Nordisk Film fortsätter att dra periodens betalning från det kredit- eller betalkort som du angav under registreringen, till dess du säger upp ditt abonnemang.

§13 UPPSÄGNING AV DITT ABONNEMANG PÅ MIN BIO

Uppsägning kan ske med en månads varsel, om du inte befinner dig i en Erbjudandeperiod på 6 eller 12 månader. I dessa fall kan abonnemanget sägas upp med en månads varsel först efter de första 5 månaderna.

Du betalar abonnemanget i förskott tills du säger upp abonnemanget och avregistrerar dig. Varje period som du betalar för i förskott kallas Abonnemangsperioden.

Du betalar för Min Bio i ett löpande abonnemang. Ett månadsabonnemang kan sägas upp med en månads varsel. Om du har köpt Min Bio till introduktionspris på till exempel 6 eller 12 månaders basis så kan abonnemanget sägas upp med en månads varsel efter de första 5 månaderna. Abonnemanget betalas alltid i förskott för den samlade Abonnemangsperioden. Abonnemanget förnyas automatiskt vid utgången av Abonnemangsperioden. Har du till exempel upprättat ett 6-månadersabonnemang så kommer abonnemanget att förnyas automatiskt med ytterligare 6 månader vid utgången av Abonnemangsperioden.

På vår Hemsida kan du se hur du ska göra för att säga upp abonnemanget.

§14 UPPSÄGNING FRÅN NORDISK FILMS SIDA

Nordisk Film förbehåller sig rätten att när som helst säga upp avtalet.

Om Nordisk Film säger upp avtalet så kommer du efter Nordisk Films eget val att antingen;

 1. ha tillgång till Min Bio under resten av din nuvarande Abonnemangsperiod, men ditt abonnemang kommer inte att förnyas; eller
 2. mottaga en proportionell återbetalning av abonnemangsbetalningen för din innevarande Abonnemangsperiod.

Nordisk Film förbehåller sig vidare rätten att begränsa, stänga av eller annullera din tillgång till Min Bio om det rör sig om:

 1. otillåtet bruk eller misstanke om otillåtet bruk av Min Bio;
 2. bristande iakttagande av dessa Villkor och Bestämmelser;
 3. dröjsmål med betalningen med mer än 10 dagar;

I de fall som nämns ovan (a-c) kommer Nordisk Film dessutom att ha rätt att omedelbart säga upp avtalet och resterande abonnemangsbetalning(ar) kommer genast att vara förfallna till Nordisk Film.

§15 ÅNGERRÄTT

Om du har tecknat dig för ett abonnemang på Min Bio på internet och du har ändrat dig angående ditt abonnemang så har du rätt att ångra ditt köp av abonnemanget utan att behöva ange några skäl för det inom 14 dagar efter att du har bekräftat köpet.

Din ångerrätt gäller bara tills du tar abonnemanget i bruk. Du har tagit abonnemanget i bruk när du börjar den första uppspelningen av en film eller ett serieavsnitt. Genom att ta ditt abonnemang i bruk så mister du din ångerrätt.

För att ångra ditt köp så måste du skicka ett e-postmeddelande till Min Bios kundservice inom 14 dagar efter att du har bekräftat köpet. I e-postmeddelandet kan du antingen med egna ord meddela att du ångrar ditt köp eller så kan du använda standardformuläret för ångerrätt som du hittar här och som du ska fylla i innan du kontaktar oss.

När vi har behandlat ditt utnyttjande av din ångerrätt så får du en bekräftelse via e-post och vi betalar tillbaka det du har betalat snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar från den dag vi tog emot ditt meddelande om att du ångrar ditt köp.

§16 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll på Min Bio är upphovsrättsligt skyddat material som ägs eller är licensierat av Nordisk Film. Nordisk Film ger dig uteslutande en icke-exklusiv, icke-överlåtelsebar och begränsad tillgång till att använda innehållet för personligt och privat bruk (och inte för kommersiella syften) förutsatt att du inte:

kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, offentliggör, sänder, distribuerar, överför eller gör Min Bios innehåll tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar andra att göra det;

laddar ner, vidaresänder eller delar något av innehållet från Min Bio, skaffar dig åtkomst till innehållet från en enhet som inte är registrerad av dig eller kräver ersättning för att se Min Bio;

kringgår, modifierar, tar bort, avkodar, tar isär, ändrar eller på annat sätt manipulerar någon säkerhet eller kryptering eller annan teknik eller mjukvara som är en del av Min Bio.

Överträdelser av det som nämns ovan är brott mot Nordisk Films rättigheter och kommer alltid att uppfattas som en väsentlig överträdelse och ett brott mot dessa Villkor och Bestämmelser, vilket ger Nordisk Film rätten att genast göra Min Bio otillgängligt för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet beteende samt att säga upp ditt abonnemang med omedelbar verkan.

Vi förbehåller oss vidare rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som kränker våra immateriella rättigheter eller som på annat sätt missbrukar Hemsidan.

§17 SÄKERHET

Du får inte försöka kringgå Nordisk Films säkerhetssystem och inte heller försöka testa Min Bios säkerhetssystem.

Du får inte använda Min Bio på ett sätt som kan skada, avbryta, överbelasta, förringa eller kränka andra användares användande av Min Bio. Detta omfattar att sända eller överföra material som innehåller mjukvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som är konstruerade för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten av datamjukvara eller datahårdvara eller utrustning som är ansluten direkt eller indirekt till Min Bio.

Du får inte försöka skaffa dig oauktoriserad åtkomst till något datasystem, nätverk, innehåll eller upplysningar på Min Bio eller system som ligger till grund för Min Bio. Du får inte heller försöka skaffa dig tillgång till material eller information som inte medvetet har gjorts tillgängligt eller åtkomligt från Min Bio.

Överträdelser av den typ som nämns ovan kommer alltid att uppfattas som väsentliga överträdelser och som brott mot dessa Villkor och Bestämmelser, vilket ger Nordisk Film rätten att genast göra Min Bio otillgängligt för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet beteende samt att säga upp ditt abonnemang med omedelbar verkan.

§18 ANSVARSFRISKRIVNING

På Hemsidan kan det ha ställts hjälpprogram för uppspelning till ditt förfogande. Nordisk Film kan inte göras ansvarigt för eventuella fel eller brister i dessa program eller för skador som direkt eller indirekt kan uppkomma till följd av ditt användande av dessa program på Hemsidan.

Nordisk Film är på inget sätt ansvarigt för internetfel eller andra nätverks-, ISP, mjukvaru-, elektronik-, dator-, kommunikationsproblem eller fel som kan påverka tillgängligheten till Min Bio.

Likaledes kan Nordisk Film inte göras ansvarigt för någon form av förlust som är kopplat till ditt användande av innehållet på Hemsidan.

Denna ansvarsfriskrivning omfattar direkta och indirekta förluster.

§19 INTEGRITETSSKYDD

För ytterligare information om vår integritetspolicy, se https://support.minbio.se/hc/sv/articles/115004695769-Integritetspolicy

§20 LÄNKAR FRÅN VÅR HEMSIDA

När du använder Hemsidan så kan den innehålla länkar till andra hemsidor som tillhandahålls av tredje part. Nordisk Film har ingen kontroll över dessa hemsidor och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller någon skada som kan uppkomma genom användande av dem.

§21 VID TVIST I ANLEDNING AV DETTA AVTAL

Avtalet regleras och tolkas i enlighet med dansk lag. I händelse av tvist mellan Nordisk Film och användaren ska parterna försöka lösa tvisten genom förhandling. Om parterna inte kan enas genom förhandling ska tvisten vara omfattad av icke-exklusiv jurisdiktion vid de danska domstolarna.

§22 ÄNDRINGAR I VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Nordisk Film kan när som helst ändra dessa Villkor och Bestämmelser med ett varsel på minst en (1) månad. Du varslas om ändringarna genom att ett e-postmeddelande skickas till dig. Ändringar som inte är till nackdel för dig kan ske utan varsel genom offentliggörande på Hemsidan. Ändringar som är av rent gynnsam karaktär, däribland till exempel generella prissänkningar, kan dock genomföras utan varsel eller offentliggörande.

Om du inte accepterar de ändrade Villkoren och Bestämmelserna så måste du säga upp ditt abonnemang före utgången av din innevarande Abonnemangsperiod. För information om hur du säger upp abonnemanget se under §13 Uppsägning av ditt abonnemang på Min Bio nedan.

Om du inte säger upp ditt abonnemang enligt ovan så anses du ha accepterat ändringarna.

§23 ÖVERLÅTELSE

Du har inte rätt att överlåta avtalet, ditt abonnemang eller delar därav till tredje part. Nordisk Film har rätt att överlåta detta avtal, helt eller delvis, till tredje part.

§24 FULLSTÄNDIGT AVTAL

Dessa Villkor och Bestämmelser utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Nordisk Film avseende ditt abonnemang på Min Bio och ersätter alla tidigare avtal, både skriftliga och muntliga.

§25 FORCE MAJEURE

Nordisk Film ansvarar inte för fel, avbrott eller annan brist i uppfyllandet av dessa Villkor och Bestämmelser som har orsakats av händelser som ligger utanför Nordisk Films rimliga kontroll.

§26 OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i dessa Villkor och Bestämmelser anses vara ogiltig eller omöjlig att tillämpa så ska en sådan bestämmelse inte att på något sätt ha inflytande över, ogiltiggöra eller förhindra tillämpningen av de resterande bestämmelserna i dessa Villkor och Bestämmelser.

§27 IKRAFTTRÄDANDE

Dessa Villkor och Bestämmelser gäller från den 20 september 2018.

§28 SYSTEMKRAV

För att du ska kunna använda Min Bio rekommenderar vi att din dator och din internetförbindelse uppfyller de krav som du kan hitta på www.minbio.se

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk